Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

An Invitation of Light — Dancing to God

Scripture Text: Psalm 139: 11-12 11If I say, “Surely the darkness shall cover me, and the light around me become night,” 12even the darkness is not dark to you; the night is as bright as the day, for darkness is as light to you. If you are reading this at the time that it posts, […]

An Invitation of Light — Dancing to God

DANCING WITH GOD BANJOPLAYIN

ni borde stödja kyrkan antisuicidbarnoffer vart 3 och prolife för det småbarnen har ingen egen röst liknande med sjuka föräldrar våra gammla sjuka .

Det står skrivet

Eskatologi nr: 4. När jag nämnde om de två vittnena i uppenbarelseboken 11, att de var Elia och Mose så ska jag förklara utifrån skriften varför det är de två profeterna. Det har förkunnats vad jag har hört av andra bibeltolkare att det skulle vara Elia och Enok, för det var de två människor som inte dog här och inte hamnade i dödsriket. Enok som levde långt före Elia före floden och inte mer än sju generationer efter Adam. Han var rättfärdig och vandrade med Gud i 300 år och sedan blev han uppryckt till Gud står det, för ingen såg han mera. Profeten Elia blev också hämtat levande uppryckt till Gud i en vagn av eld som en stormvind. Därför tror man att dessa två människor som inte dött som människa än ska ner tillbaka på jorden för att dö och sedan uppstå igen. Och ett annat svagt argument att man tror att Enok är en bild på församlingen som blir uppryckt långt före floden kom. Noa som var barnbarn till Enok levde i den tidens vedermöda då folk levde i stor synd och omoral. Det var en stor sorg för Gud att Han till och med ångrade att Han skapade människor och bestämde att utplåna både människor och djur. Men Noa som var rättfärdig fann nåd inför Herrens ögon. Så frälste Herren Noa och hans familj plus de djur som fick plats i arken. Guds vredes dom var då vattnet som övertäckte jorden så allt liv som inte lyssnade på Gud gick under och drunknade. Noa hade säkert förkunnat för folket om rättfärdighet från Gud, men de stod och hånade Noa medan han byggde arken långt upp på land. 2 Pet 3:5-7 Genom vatten och Guds ord dränkte den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under.

Nu tillbaka till de två vittnena, varför jag inte kan tro att det är Enok. Det första är att vi har starka vittnen i evangeliet, Jakob, Petrus och Johannes som var med Jesus på Förklaringsberget. Där uppenbara sig två andra personer som Jesus samtalade med, och den ena var Elia men den andra var inte Enok utan Mose. Hur kunde Mose som var död i dödsriket vara tillsammans med Elia? 5 Moseboken 34:1 Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga mitt emot Jeriko. Där lät HERREN honom se hela dalen, från Gilead ända till Dan 2 och hela Naftali och Efraims och. Manasses land och hela Juda land ända till Västra havet, 3 och Negev och Jordanslätten, det vill säga lågslätten vid Jeriko, Palmstaden, ända till Soar. 4b Jag har låtit dig se det med egna ögon, men dit in ska du inte komma. 5 Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, så som HERREN hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. 10 I Israel uppstod ingen mer profet som Mose, som HERREN kände ansikte mot ansikte. Men varför kunde ingen finna graven där man lagt Mose. I Judas brev står det att ärkesängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sade: Må Herren straffa dig. Alltså ville djävulen ha Moses kropp död och begraven här på jorden men det är klart att HERREN sände ärkesängeln Mikael att hämta Moses kropp till det himmelska riket där Mose fick liv igen. Därför kunde Mose vara tillsammans med Elia som blev uppryckt ca555 år senare, vid samma område som Mose blev hämtad. Det andra som talar starkt för Mose och Elia är att de kännetecknas som de två vittnena som har makt att stänga himlen så att inget regn faller under de dagar de profeterar. Vem var det som tidigare i skriften hade stängt himlen i 3.5 år så att inget regn föll, och hade makt att kalla ner eld så den blöta veden tog fyr. Jo, det var Elia på Karmeln, och det står att (han ska komma tillbaka innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda, för att vända barnens hjärtan till fäderna, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Malaki 4:5-6). (upp 11:6 Och de har makt att förvandla vattnet till blod och att slå jorden med alla slags plågor så ofta de vill. Vem var det i skriften som tidigare hade gjort de undren? Jo det var ju Mose som inför farao slog på Nilens vatten så det blev till blod. Det var den första plågan, och sedan kom 9 plågor till på egyptierna och farao för att få han till att släppa Guds folk.

5 kommentarer

Britt-Inger Norén

Om du läser Bibeln så ser du att de två vittnena stämmer mer överens med Israels folk och Kristi församling!!

⬇️

Uppenbarelseboken 11: 3. Och jag skall låta MINA TVÅ VITTNEN under ett tusen två hundra sextio dagar profetera, höljda i säcktyg. 4. Dessa vittnen äro de TVÅ OLIVTRÄD och de TVÅ LJUSSTAKAR som stå inför jordens Herre….

⬇️

DE TVÅ.VITTNENA

Israels folk (Jes 43:10) + Kristi församling (Apg 1:8)

⬇️

DE TVÅ OLIVTRÄDEN = ett äkta (Israels folk)+ ett oäkta (församlingen) Se Rom 11:17, Sak 4:11-14)

⬇️

LJUSSTAKARNA= DE OLJESMORDA, se Sak 4:2-3

=Israels folk (2 Mos 19:5+ 2 Mos 40:15) och Kristi församling (1 Petr 2:5,9)

❤️

Jag vet att många har funderat kring de här ”två vittnena” men ovanstående är vad BIBELN säger 🥰

❤️//

Svara36 vRedigerad

Författare

Det står skrivet

Britt-Inger Norén ja detta har jag sett på flera gånger om de två olivträden. Men bibeln säger mycket mer om de två vittnena att eld kommer ut ur deras mun när någon vill skada dem så dödar de på det sättet. Och efter 3,5 år skall vilddjuret stiga upp ur havet och strida och besegra dem så de dör. Deras lik blir liggande på gatan i den stad som deras Herre blev korsfäst. Alla folk på jorden ska se dem ligga där i 3,5 dagar. Men efter de dagar så kommer livsanden från Gud in i dem så de ställer sig på sina fötter så folk som ser de blir skräckslagna och hör en stark röst från himlen som säger: ”Kom hit upp!” och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fienden såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning. Det blir svårt att tänka att hela Israel och den kristna församlingen skall stå i Jerusalem och bli dödade på det sättet.

Svara36 v

Britt-Inger Norén

Det står skrivet Gud är ande och hans ord måste tolkas på ett andligt sätt!

Angående eld står i Jeremia 23:29 Är icke MITT ORD såsom en ELD, säger HERREN, och likt en hammare som krossar sönder klippor?

Det var ju också tungor av ELD som fördelade sig på lärjungarna på första pingstdagen när de blev uppfylld av Den Helige Ande (Gud)

Hela Israel ska ju bli frälst på en dag och både de och den kristna församlingen är ju en del av samma kropp, Kristus.. så..

ja vår kunskap är ett styckverk (1 Kor 13:9) och den rättfärdiges stig likt gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd (Ord 4:18) så uppenbarelsen av detta kommer nog så småningom också😊

❤️/)

Svara36 vRedigerad

Eskatologi nr:3 Guds strategi när och hur Han frälser sitt folk från världens förtryck som nämns som vedermöda i bibeln. Vedermöda är ett gammalt ord på svenska som översatts till nöd i modernare språk. I norska bibeln står det trengsel som inte är det samma som nöd utan det betyder pressad, och det är vad det betyder och kan på modern svenska översättas till förtryck. Det kom Guds folk under många gånger i historien, alltså förtryck från fienden, icke från Gud som är god och vill frälsa (rädda). Det som man felaktigt stöder sig på när de säger att församlingen skall bortryckas före den stora vedermödan (det stora förtrycket) är att man blandar ihop det med Guds vredes dag (Herrens dag) som är en hämd mot ondskan i världen. Då blåses i 7 basuner och vredesskålar tömmas ut. Det som Paulus nämner i Tessalonikers första brev 1:10 Jesus, som räddar oss från den kommande vredesdomen. Alltså måste vi skilja på vrede

sdomen som kommer från Gud och drabbar fienden de onda och vedermödan som kommer från fienden det onda som förtrycker Guds folk. Paulus skriver i 2 Tess 1:6-10. Gud är rättfärdig: han straffar med plågor dem som plågat er och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. De ska straffas med evigt fördärv, skilda från Herrens ansikte och hans Härlighet och makt, när han kommer på den dagen för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er. Vi kan se genom hela bibeln hur Gud har gjort för att väcka sitt folk. Han har sett hur de plågats genom förtryck av ondska från människor som lever i stor omoral och synd. Vi kan då säga att vedermödans tid blir en härlig tid för de som vill leva ut sina köttsliga begär i sex och omoral. Det är alltså ingen plåga och nöd för dem. Och när vi läser om de två vittnena i uppenbarelseboken 11, så kan vi se hur människorna på jorden gläder sig över när de blev dödade och jublar och skickar gåvor till varandra, eftersom de båda profeterna hade plågat dem som bor på jorden. Varför? Jo, för de talade ut den obehagliga sanningen för dem. Så varför nämner man om den stora vedermödan är en så nöd på jorden att församlingen ska inte vara kvar här utan ryckas upp före de 7 år av vedermöda. Men om inte det finns en kristen kvar på jorden då, varför heter det vedermöda som betyder förtryck, för då finns det inget folk att förtrycka. Jesus svarade på lärjungarnas fråga, ”vad blir tecknet för din ankomst”? Och Jesus bla svarade att det skall bli som på Noas dagar och Sodom och Gomorra. Vad var kännetecknen? Jo att människor levde i så stor synd att Guds sorg var att han ångrade att han skapat människan. 2 Pet 2:5-9. Han skonade inte heller den forntida världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, med sju andra när han lät floden drabba de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång och lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som väntar de gudlösa. Men han räddade den rättfärdige Lot, som plågades av de laglösas lössläpta liv. Den rättfärdige som bodde bland dem plågades nämligen dag efter dag i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. Herren förstår alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och hålla de orättfärdiga i förvar under straff fram till domens dag. Detta var ett stort förtryck som Noa och Lot led under, som Jesus nämner att det kommer att ske igen innan han kommer. Vi kan se på ett annat exempel där Gud frälste sitt folk ut ur Egypten. Gud såg hur Israels led under förtryck som slavar och bestämde att han skulle frälsa dem genom Moses. Historien är stark och har många skuggor av det som skulle komma längre fram, men vi ser Guds strategi hur han går tillväga, inte genom tvång men genom kraftgärningar för att väcka folket att Han är den levande allsmäktige Guden. När Gud kallar Mose på berget så säger han: Jag har sett hur mitt folk förtryck i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner deras lidande. Därför har jag kommit ner för att rädda dem från egyptierna och föra dem ut ur det landet upp till ett gott och rymligt land som flödar av mjölk och honung. Mose får makt att göra under med sin stav som förvandlas till en orm och om de inte tror och lyssnar så ska han ta av Nilens vatten och hälla ut på marken och det skall bli till blod. Och Mose och Aron sa till farao: så säger HERREN, Israels Gud: släpp mitt folk… Men farao svarade:”Vem är Herren? Jag känner inte Herren och tänker inte släppa Israel”. Efter faraos hårda hjärta så lät Gud komma med vredesdomar över Egypten. 1. Slå på Nilens vatten Mose med din stav och vattnet blir till blod. 2. Grodor kommer upp ur vattnet och övertäcker landet. 3. Mygg. 4. Flugor. Men här gör Gud ett undantag här efter att han inte lät plåga sitt folk i Goshen där Israels folk bodde. 5. Boskapspest. 6. Bölder. 7. Hagel. 8. Gräshoppor. 9. Mörker i 3 dagar. 10. Allt förstfödd dö. Vi kan se när Gud kommer med straffdomar så drabbas inte Guds folk av dem utan blir bevarad från dem, för Gud är god och barmhärtig, men rättfärdig full av nåd. Och det samma kommer han att vara för oss i denna tid när han kommer för att frälsa de rättfärdiga som tagit emot Guds rättfärdighet av nåd genom Jesus försoning på korset. Det är vi den stora vita skaran som fått tvättat sina kläder i Lammets blod som med en stark basunljud ska sända änglar som samlar de utvalda i fyra väderstreck från himlens ene ände till den andra. Innan så säger Jesus i Matt 24:29 strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. Det finns flera profetior i bibeln som säger det samma inför Herrens dag. I uppenbarelse boken 5-11 så kan vi läsa om de sigillen som bryts av Lammet. 1. En vit häst med en som satt på den med en båge för att segra. Detta är inte Jesus på den vita hästen utan snarare antikrist som kommer för att bedraga människor med en båge. Kanske det är den sex-färgiga praidbågen. 2. En röd häst. 3. En svart häst. 4. En grön häst. 5. Under altaret själar som blivit martyrer för Guds ord och vittnesbördes skull. De ropade med stark röst: ”Herre, du som är helig och sann! Hur länge ska det dröja innan du dömer jordens invånare och straffar dem för vårt blod?” Och var och en av dem fick en vit dräkt, och de blev tillsagda att vila ännu en liten tid, tills deras medtjänare och bröder, som skulle dödas liksom de, hade blivit fulltaliga. 6. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden… Osv. Det ser ut att äga rum ett uppryckande under det sjätte sigillet när en av de äldste svara: Det är de som kommer ur den stora vedermödan. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i Lammets blod. 7. När Lammet bröt det sjunde sigillet, blev det tyst i himlen i omkring en halvtimme. Och jag såg de sju änglar som står inför Gud, och de fick sju basuner. Vad vi kan se av de sju sigillen, är att de fem första kommer från ondskan, fienden som styr världen med andefurstar som sitter på de fyra hästar, och femte martyrenas blod då Gud ser och lyssnar till deras rop och kommer med hämnden från det sjätte sigillet med naturkatastrofer. Då är det Guds vedergällning, Herrens dag som startar med en stor jordbävning och solen blev svart som en som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Uppenbarelseboken är inte skriven i kronologisk ordning utan händelserna hoppar lite fram och tillbaka. Så när Herrens dag inträffar så är det många saker här som Johannes ser. Det sker parallellt i varandra som de sju basunerna blåser så utlöser det de sju vredesskålar som utöses över jorden samtidigt. Och det är här som församlingen inte behöver gå igenom, för det är Guds stora vrede som utöses över dem onda på jorden. Vi har då blivit uppryckta för att möta Herren Jesus i molnen. En slags evakuering kan man säga. Jag kan nämna en annan händelse som profeten Elia fick se när han befann sig i en grotta vid berget Horeb, (Sinia fjället). 1 Kung 19:9-12. HERREN sade: ”Gå ut och ställ dig på berget inför HERREN.” Då gick HERREN fram där, och en stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före HERREN. Men HERREN var inte i stormen. Efter stormen kom en stor jordbävning. Men HERREN var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men HERREN var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. När Elia hörde det, glömde han sitt ansikte med manteln och gick och ställde sig vid ingången till grottan. Vi vet av skriften att Elia ska komma tillbaka före Jesu andra ankomst för att vända barnens hjärtan till fäderna. Men det är intressant vad Gud visade Elia på berget, för det handlar om Herrens dag. Det blev tyst i himlen omkring en halv timme, och sedan kom Gud. Men innan, och det börjar med en stor jordbävning innan de sju basunerna blåses, så kastade ängeln rökelsekaret med de heligas böner ner på jorden, och blixtar, åskdån fick jorden att skaka. Och när de två vittnena som jag tror är Elia och Mose som var tillsammans på förklaringsberget. När de ställde sig upp på sina fötter igen, med att de legat döda i Jerusalem i tre och en halv dag. Och de steg upp till himlen i ett moln, och deras fienden såg dem. I samma stund blev det en stor jordbävning så att 7000 människor dog och rästen greps av skräck och gav ära åt himlens Gud. Det andra veropet är över. Se det tredje kommer snart. Och det var det Elia såg på berget. Första stormen, andra jordbävning och tredje eld. Och den första basunen blåstes och det kom hagel och eld, blandat med blod, och kastades ner på jorden, så en tredjedel av jorden brann upp, och en tredjedel av träden brann upp, och allt grönt gräs brann upp.

Guardians of Holy Relics

Question: Why two Feast Days for Saint Gemma Galgani?

The answer is that April 11 is the anniversary of her holy death and May 16 is celebrated by the Passionist congregation worldwide (for Gemma is a lay Passionist).

BILI SU HRABRI: Evo me, Isuse

YOUTUBE.COM

BILI SU HRABRI: Evo me, Isuse

BILI SU HRABRI: Evo me, Isuse

SvaraTa bort förhandsvisning1 m

Suzana Monika

DIO LA AMORE Martedì 17 Maggio 2022;

Preghiamo del giorno (mese Mariano):

Atto di affidamento a Maria:

Vergine Maria, madre di Dio e madre nostra, che a Fatima ci ai esortati a pregare, a riparare i peccati e a consacrarci al tuo Cuore Immacolato, noi accogliamo il tuo invito con amore filiale ed eleviamo a te la nostra fiduciosa e fervida preghiera in quest’ora drammatica e densa di preoccupazioni per il mondo intero.

Ci consacriamo al tuo Cuore immacolato…

La nostra consacrazione vuole essere un atto di totale disponibilità a Dio e al suo piano di salvezza su di noi, da vivere sul tuo esempio e con la tua guida materna.

Siamo coscienti che questa consacrazione ci impegna a vivere secondo le esigenze del battesimo, che ci unisce a Cristo come membri della Chiesa, comunità di amore, di preghiera, di annunzio del vangelo nel mondo.

Accetta, o Madre della Chiesa, questa nostra consacrazione e aiutaci a essere fedeli.

Con te, umile ancella del Padre, diremo il nostro sì alla volontà divina ogni giorno della nostra esistenza.

Per mezzo di te, Madre e discepola di Cristo, cammineremo sulla via del Vangelo.

Guidati da te, sposa e tempio dello Spirito Santo, diffonderemo gioia, fraternità e amore nel mondo.

O Maria, volgi i tuoi occhi misericordiosi all’umanità consacrata al tuo Cuore immacolato.

Implora per la Chiesa, per le famiglie, per i popoli il dono dell’unità e della pace.

Tu, che già vivi gloriosa nella luce di Dio, offri all’uomo tormentato di oggi la vittoria della speranza sull’angoscia, della comunione sulla solitudine, della pace sulla violenza.

Accompagnaci nel cammino di fede di questa vita e mostrarci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen 🙏

Tre Ave Maria…

Sereno Martedì da G. Garganese

Tisdagen den 17 maj 2022;

Dagens bön (Marian månad):

Tillit till Maria:

Jungfru Maria, Guds moder och vår moder, som på Fatima uppmanade oss att be, att reparera våra synder och viga oss till ditt obefläckade hjärta, vi välkomnar din inbjudan med filial kärlek och lyfter till dig vår trogna och ihärdiga bön i denna dramatiska an d täta timmen av oro för hela världen.

Vi viger oss själva till ditt obefläckade hjärta..

Vår invigning vill vara en handling av total tillgänglighet för Gud och hans frälsningsplan för oss, för att leva efter ditt exempel och moderliga vägledning.

Vi är medvetna om att denna vigning förbinder oss att leva enligt dopets behov, vilket förenar oss med Kristus som medlemmar i kyrkan, kärlekens gemenskap, bönens, evangelism till världen.

Acceptera, o kyrkans moder, denna vigning av vår och hjälp oss att vara trogna.

Med dig, ödmjuka Faderns tjänare, kommer vi att säga vårt ja till gudomlig vilja varje dag i vår existens.

Genom dig, moder och Kristi lärjunge, kommer vi att vandra evangeliets väg.

Guidad av dig, brud och tempel av den helige Ande, kommer vi att sprida glädje, brödraskap och kärlek till världen.

O Maria, vänd dina barmhärtiga ögon till mänskligheten vigd till ditt obefläckade hjärta.

Be för kyrkan, för familjerna, för folken gåvan av enhet och fred.

Du, som redan lever härligt i Guds ljus, erbjuder dagens plågade man hoppets seger över nöd, nattvard över ensamhet, frid över våld.

Följ med oss i trons vandring i detta liv och visa oss, efter denna exil, Jesus, din välsignade frukt av ditt bröst, o milda, eller fromma, eller söta jungfru Maria. Amen 🙏

Tre Hell dig Maria….

Glad tisdag från G. Gargan

AMEN ovo ti je komplet ca se desava nase vrimene molitite obavezno hr it ili svedski Čuli ste, rekoh vam:

‘Odlazim i vraćam se k vama’.

Kad biste me ljubili, radovali biste se

što idem Ocu,

jer Otac je veći od mene.

Kazao sam vam to sada,

prije negoli se dogodi,

da vjerujete kad se dogodi.

Neću više s vama mnogo govoriti

jer dolazi knez svijeta.

Protiv mene ne može on ništa.

Ali neka svijet upozna da ja ljubim Oca

i da tako činim kako mi je zapovjedio Otac.«

Riječ Gospodnja.

BILI SU HRABRI: Evo me, Isuse

YOUTUBE.COM

BILI SU HRABRI: Evo me, Isuse

BILI SU HRABRI: Evo me, Isuse

SvaraTa bort förhandsvisning1 m

Alexandru-Vasile Salamon-Stoica

👑❤👑

Publicerad av suzanamonika

Webbplatsrubriksuzana monika Hem Blogg Om Kontakta oss 220521 ENGELSKA| ITALIENSKA Ignatius Home andlighet Logo Andliga övningar för intern läkning Datum 26.05.2022 – 29.05.2022 Smärtsamma minnen av traumatiska händelser som förblir registrerade i vårt undermedvetna och även i våra kroppar övervakas mer eller mindre av var och en av oss. Under vissa omständigheter som utlöser dem, stänker dessa minnen, dessa känslor, dagligen och överväldigar oss som plötsliga starka känslor som vi inte kan innehålla och tvinga oss att bete oss irrationellt. Ibland kan de också orsaka oss vissa fysiska tecken och till och med sjukdomar. I sådana fall talar vi om psykosomatiska sjukdomar. Sömnlöshet, huvudvärk, buksmärtor och andra delar av kroppen, allergier, andningsproblem och olika inflammationer, och till och med cancer, kan vara konsekvenserna av vissa psykologiska traumor från barndomen. Medicin, psykologi och psykiatri hjälper redan till stor del till att förstå dessa problem och är mycket bra på att diagnostisera. Men ibland mer ibland kan de lindra och behandla dessa svårigheter. I andliga övningar för inre helande accepterar vi vården och motsätter oss dem inte. Men vi försöker uppgradera dem och komplettera dem med andliga medel. Vi ber Jesus att med sin kärlek hela våra sårade hjärtan, våra inre sår, smärtsamma minnen från vårt förflutna. Hans helande kärlek kan först upplevas i en grundlig bekännelse och i en djupgående gemenskap av eukaristin. När vi förlåter andra befriar vi oss själva först och helar oss själva. Genom tal, i bönatmosfären, i tillbedjan inför den Allraheligaste, i begrundan i tystnad över Guds ord, genom att skriva en personlig berättelse, försöker vi upptäcka rötterna till våra emotionella, fysiska och sociala problem. Dessa rötter förs sedan till Jesus i olika personliga och gemensamma böner, i en ödmjuk begäran om att röra vid och läka dem. Vi ber honom också att hjälpa oss att förbättra vårt sätt att tänka och leva och att behålla vårt helande. Han leder p. Mia Kekić DJ. Tack för att du registrerade dig. Ansökan skickades in! För- och efternamn*E-postadress*Telefon eller GSM*NotGDPR-uttalande Vi lagrar och behandlar uppgifter i enlighet med GDPR. Jag godkänner att min information ska användas i syfte att anmäla mig till ett evenemang. HVALA ZA PRIJAVO. PRIJAVA JE BILA USPEŠNO ODDANA! Ignatius andlighetens hem Ulica Stare Pravde 11 1000 – Ljubljana Slovenien 051 613 374 info@ignacijevdom.si Länkar Moli.si Jesuiter i Slovenien Peters nationella helgedom. Joseph Jesuitkollegiet i Ljubljana Harmolupe Engelska: Ignatian Spirituality Senaste bidragen Användbarheten av online-förberedelse för äktenskap – april 2022den 25 april 2022 Allt precis i tid. Eko av beredningen av lagen online i mars 2022den 30 mars 2022 Ett eko på den andliga helgen i Dostoyevanden 18 mars 2022 © Ignatius hem för andlighet | Sv. Titus Brandsma: časnikar, mučenec, svetnik 20. stoletja Mojca Masterl Štefanič Za vas piše: Mojca Masterl Štefanič Sv. Titus Brandsma: časnikar, mučenec, svetnik 20. stoletja Sv. Titus Brandsma. FOTO: Wikimedia Papež Frančišek je med včerajšnjim slovesnim bogoslužjem na Trgu sv. Petra v Vatikanu razglasil deset novih svetnikov. Med njimi je tudi Titus Brandsma, nizozemski duhovnik iz reda karmeličanov, pa tudi časnikar, mistik in mučenec, primeren zavetnik spletnih časnikarjev in blogerjev. 7 stvari, ki jih je dobro vedeti o novem svetniku: 1. Čudež na njegovo priprošnjo vključuje sobrata karmeličana. Ko je p. Michael Driscoll, karmeličan iz ameriške zvezne države Florida, leta 2004 prejel diagnozo melanoma 4. stopnje, je vedel, na koga se bo obrnil: začel je moliti za priprošnjo bl. Titusa Brandsme, mučenca iz nacističnega koncentracijskega taborišča Dachau. Duhovniški kolega je p. Michaelu podaril relikvijo drugega reda, košček črne tkanine iz Brandsminega talarja, ki si jo je p. Michael vsak dan pritisnil na čelo, ko je molil za ozdravljenje. Prestal je že številne operacije, da bi mu z obraza odstranili manjša rakava znamenja, tokrat pa je bil rak že zelo razširjen. Kirurgi so mu odstranili velik melanom z glave in vratu, pa tudi 84 bezgavk in slinavko. Po mnenju zdravnikov je imel zelo malo možnosti za okrevanje. In vendar je okreval. Preiskovalna komisija v škofiji Palm Beach je več kot leto dni analizirala njegovo ozdravljenje, pogovarjala se je z zdravniki p. Michaela in drugimi medicinskimi izvedenci ter 12 patrovimi župljani in dvema duhovnikoma. 25. maja 2021 je senat odločil, da je duhovnikovo ozdravljenje res čudežno, in svoje poročilo so poslali v končno preiskavo vatikanski Kongregaciji za zadeve svetnikov. 9. novembra je ta kongregacija potrdila kanonizacijo in svojo odločitev posredovala papežu Frančišku. Dva tedna pozneje, 25. novembra, je papež pooblastil kardinala Marcella Semerara, prefekta omenjene kongregacije, naj izda odlok, s katerim je bil čudež potrjen – to je bil še zadnji korak na poti k kanonizaciji. 2. Kot časnikar je bil Titus Brandsma neustrašen. Titus Brandsma je spregovoril vsakokrat, ko se je zdelo, da se vsi drugi tiho obračajo stran. Pripravljen se je bil sam zoperstaviti vladi, ki se je upirala volji ljudi. Ko je v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja živel in delal na Nizozemskem, družbena omrežja še niso bila razvita. Kar je papež Janez Pavel II. imenoval »digitalna celina« – ta nov način komuniciranja prek meja –, je bila tedaj stvar domišljije. Kljub temu je Titus Brandsma, duhovnik karmeličanskega reda in časnikar, uspel na široko komunicirati z nizozemskimi verniki. Delal je kot urednik svojega krajevnega časnika in kot cerkveni svetovalec katoliških časnikarjev pri približno 30 nizozemskih časnikih. Kip novega svetnika. FOTO: Vatican Media 3. Poleg časnikarskega dela je bil tudi akademik. P. Brandsma je predaval na več univerzah po Nizozemski, v nizozemščino je iz španščine prevedel delo sv. Terezije Avilske. Bil je eden od ustanoviteljev Katoliške univerze v Nijmegnu (danes univerza Radboud), kjer je predaval filozofijo in zgodovino misticizma, pozneje pa je bil njen rektor. Bil je priljubljen zaradi svojega velikodušnega duha in znan po svoji nenehni dostopnosti vsem, ki so iskali njegov nasvet. 4. P. Brandsma je avtor množično razširjenega pastoralnega pisma nizozemskih katoliških škofov, v katerem so obsodili antisemitizem, brali pa so ga v župnijah po vsej državi. V Nemčiji so se skupaj z deportacijo prvih Judov iz Nizozemske pojavljala nizkotna čustva. Nizozemski škofje so v pismu predstavili ostro nasprotje med katolištvom in nacizmom ter pokazali, da sta obe ideologiji povsem nezdružljivi. V Hitlerjevi Nemčiji odziv nacistov na pastoralno pismo ni bil takšen, kot so upali nizozemski škofje: več kot 3.000 judovskih spreobrnjencev v katoliško vero je bilo deportiranih iz Nizozemske. 5. P. Brandsma je pisal in govoril proti nacističnim protijudovskim zakonom o zakonski zvezi in propagandi. Leta 1942 so p. Brandsmo aretirali, potem ko je poskušal prepričati nizozemske katoliške časnike, naj ne tiskajo nacistične propagande (kar je zahteval nacistični okupator). Nemci so mu ponudili možnost, naj temu ne nasprotuje in bi lahko mirno živel v svojem samostanu, vendar je njihov predlog odločno zavrnil. FOTO: Vatican Media 6. P. Brandsma je umrl kot mučenec. P. Titus Brandsma je bil februarja 1942 premeščen v koncentracijsko taborišče Dachau. Julija istega leta je bil usmrčen s smrtonosno injekcijo. Medicinski sestri, ki mu je dala injekcijo, je odpustil in ji podaril rožni venec. Čeprav takrat ni bila verna, je pozneje postala katoličanka. 7. Njegov god obhajamo v mesecu juliju. Titusa Brandsmo je papež Janez Pavel II. za blaženega razglasil leta 1985, v karmeličanskem redu pa njegov god obhajajo 27. julija. Ob njegovi beatifikaciji je poljski papež dejal, da je »na sovraštvo odgovoril z ljubeznijo«. ”Maria, titta på oss!”” Det står till dig: ”Maria, titta på oss!”” ”Det blommar redan för dig, det luktar för dig, en bukett små blommor, Mary!” Vi har gått in i maj månad, som är tillägnad vår himmelska Moder Maria. Den här månaden läser vi marhas, sjunger Marjis dikter och vänder oss till Maria med särskild uppmärksamhet. Den första marman var nattvarden 1851 ”Marias säregenhet i maj månad är tillbaka till 1500-talet, och regelbunden fromhet utvecklades först på 1700-talet. Den första spaten var nattvarden i Ljubljana 1851 vid seminariets seminarium. Hängivenheten spred sig snart till andra institutioner och församlingar, bland annat utanför Ljubljana, och tog snabbt en stark vändning för folket. Andakten, som de började namnge efter majonnäsblommorna, partytältet, utfördes snart utanför kyrkan – i byn, i kapellen och i skyltarna”, skrev Niko Kurent i boken Slovenernas festliga år. Šmarnice är fortfarande en av de mest populära folkfromheterna i Slovenien. FOTO: Tatjana Splichal Under de kommande dagarna kan vi också vända oss till Maria genom att be nästa bön, skriven av den pensionerade påven Benedictus XVI. Bönen publicerades ursprungligen i Youcat Prayer Book för ungdomar. Maria, du sa ditt ja, du lyssnade på Jesus, och du känner ljudet av hans röst och hjärtat av hans hjärta. Du, stjärnan danica, berätta om honom och berätta för oss hur du följde honom på trons väg. Maria, som bodde med Jesus i Nasaret, präglar sina känslor i våra liv: hans öppenhet, hans tystnad, att lyssna till Guds ord och göra det till ett verkligt fritt val. Maria, berätta om Jesus, att hon från våra ögon kommer att återspegla friskheten i vår tro och kommer att förtöja hjärtan hos alla som möter oss – som du gjorde med ditt besök hos Elizabeth, som vid en hög ålder gladde sig med dig gåvan av ett nytt liv. Maria, jungfru magnificata, hjälp oss att föra glädje till världen, och som i Kana, uppmuntra alla unga människor som ger sig till sina bröders bästa att bara göra vad Jesus säger åt dem att göra. Maria, se på de unga människorna för att bli kyrkans bördiga jord. Han ber att Jesus, som dog och uppstod, ska återfödas i oss och förvandla oss till en natt full av ljus som är dränkt av honom. Maria, Guds Moder, din himmelska port, hjälp oss att rikta blicken uppåt. Vi vill se på Jesus. Vi vill prata med honom. Vi vill förkunna hans kärlek till alla. CA NI ON 1 SVJETSKI ON MIROTVORAC BIJA VELIKI MEDLARE https://www.facebook.com/…/a.74030482…/5772365252780553/ 6 m Suzana Monika SV PAVEL VI to je gio prezime znala on je iz sjev dia ita Psalam 137. poglavlje Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić Psalam 137,1 Na vodama babilonskim sjedili smo i plakali spominjući se Siona. Psalam 137,2 O vrbama tamo vješali smo harfe svoje. Psalam 137,3 Ah, ondje su iskali od nas oni, koji nas zarobiše, da pjevamo, koji nas srušiše, da se veselimo: ”Pjevajte nam pjesmu sionsku!” Psalam 137,4 Kako da pjevamo pjesmu Gospodnju u zemlji tuđoj? Psalam 137,5 Ako bih zaboravio tebe, Jerusaleme, neka usahne desnica moja! Psalam 137,6 Neka mi jezik prione za nepce, ako se tebe ne bih spomenuo, ako ne bih držao Jerusalema visoko iznad svake radosti svoje! Psalam 137,7 Napomeni, Gospode, sinovima Edomovim dan jerusalemski; oni su vikali: ”Razorite, razorite ga sve do temelja!” Psalam 137,8 Kćeri babilonska, vrijedna propasti, blagoslovljen je onaj, koji ti plati djelo tvoje, što si ga učinila nama! Psalam 137,9 Blagoslovljen je onaj, koji uzme i razbije o kamen djecu tvoju! Psalam 137,1 Na obali rijeka babilonskih sjeđasmo i plakasmo spominjući se Siona; Psalam 137,2 o vrbe naokolo harfe svoje bijasmo povješali. Psalam 137,3 I tada naši tamničari zaiskaše od nas da pjevamo, porobljivači naši zaiskaše da se veselimo: ”Pjevajte nam pjesmu sionsku! Psalam 137,4 Kako da pjesmu Jahvinu pjevamo u zemlji tuđinskoj! Psalam 137,5 Nek` se osuši desnica moja, Jeruzaleme, ako tebe zaboravim! Psalam 137,6 Nek` mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj smetnem ja ikada, ako ne stavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje! Psalam 137,7 Ne zaboravi, Jahve, sinovima Edoma kako su u dan kobni Jeruzalemov vikali oni: ”Rušite! Srušite ga do temelja! Psalam 137,8 Kćeri babilonska, pustošiteljice, blažen koji ti vrati milo za drago za sva zla što si nam ih nanijela! Psalam 137,9 Blažen koji zgrabi i smrska o stijenu tvoju dojenčad! Psalam 137,1 Ondje, na rubu rijeka Babilonije, mi smo ostali sjedjeti ucviljeni misleći na Sion. Psalam 137,2 O vrbu iz susjedstva mi bijasmo objesili naše kitare . Psalam 137,3 Ondje, naši osvajači su nam zaiskali pjesme, a naši krvnici arije radosne: ”Pjevajte nam nekoliko pjesama o Sionu.“ Psalam 137,4 Kako pjevati jednu pjesmu GOSPODOVU u zemlji stranoj? Psalam 137,5 Ako te ja zaboravim, Jeruzaleme, nek moja desnica zaboravi ®! Psalam 137,6 Nek se moj jezik prilijepi mojem nepcu ako ja ne mislim više na tebe, ako ja ne prenesem Jeruzalem prije svake druge radosti. Psalam 137,7 GOSPODE, misli na sinove Edoma, koji govoriše u dan Jeruzalema : ” Sravnite, sravnite do temelja!“ Psalam 137,8 Kćeri Babilona, obećana razaranju, sretan koji te obradi kao što si ti nas obrađivala! Psalam 137,9 Sretan koji će tvoju dojenčad zgrabiti za smrskati ih o stijenu! Psalam 137,1 Na vodama Vavilonskim sjeđasmo i plakasmo opominjući se Siona. Psalam 137,2 O vrbama sred njega vješasmo harfe svoje. Psalam 137,3 Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo, i koji nas oboriše da se veselimo: ”pjevajte nam pjesmu Sionsku.” Psalam 137,4 Kako ćemo pjevati pjesmu Gospodnju u zemlji tuđoj? Psalam 137,5 Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Psalam 137,6 Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Psalam 137,7 Napomeni, Gospode, sinovima Edomovijem dan Jerusalimski, kad govoriše: raskopajte, raskopajte ga do temelja. Psalam 137,8 Kćeri Vavilonska, krvnico, blago onome ko ti plati za djelo koje si nama učinila! Psalam 137,9 Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen. Saint Verena Bütler (1848-1924) a Swiss Roman Catholic professed religious and the foundress of the Franciscan Missionary Sisters of Mary, Help of Christians, – from a bio: Mary Bernard (Verena Bütler) was born in Auw, in the Canton of Argovia, in Switzerland, on the 28th of May 1848 and was baptised on the same day. She was the fourth child of Henry and Catherine Bütler, modest but exemplary country people, who educated the eight children born of their marriage in the love of God and of neighbour. Gifted with excellent health, Verena grew up happy, intelligent, generous and a lover of nature. She began to attend school at seven years of age. The fervour and commitment with which she made her First Communion, on the 16th of April 1860, remained constant in her for the rest of her life. Devotion to the Eucharist would, in fact, form the foundation of her spirituality. Having completed her elementary studies at the age of 14, Verena dedicated herself to farm work and experienced affection for a worthy young man with whom she fell in love. On feeling the call of God, she broke off the engagement in order to turn completely to the Lord. During this period in her life she was granted the grace of enjoying the presence of God, feeling Him very close. She herself said: ”To explain this state of soul to someone who has never experienced anything similar is extremely difficult, if not impossible”. (open to read the rest) María Bernarda (Verena) Bütler (1848-1924) – Biography VATICAN.VA María Bernarda (Verena) Bütler (1848-1924) – Biography MARY BERNARD (Verena Bütler) was born in Auw, in the Canton of Argovia, in Switzerland, on the 28th of May 1848 and was baptised on the same day. She was the fourth child of Henry and Catherine Bütler, modest but exemplary country people, who educated the eight children born of their marriage in t… why do you cenzor own catoliccas ?From the Letter to Diognetus – Epistle of Mathetes to Diognetus. #5-6 (LOH office of readings – available in PDF format): Christians are indistinguishable from other men either by nationality, language, or customs. They do not inhabit separate cities of their own, or speak a strange dialect, or follow some outlandish way of life. Their teaching is not based upon reveries inspired by the curiosity of men. Unlike some other people, they champion no purely human doctrine. With regard to dress, food and manner of life in general, they follow the customs of whatever city they happen to be living in, whether it is Greek or foreign… Christians love all men, but all men persecute them. Condemned because they are not understood, they are put to death, but raised to life again. They live in poverty, but enrich many; they are totally destitute, but possess an abundance of everything. They suffer dishonor, but that is their glory. They are defamed, but vindicated. A blessing is their answer to abuse, deference their response to insult. For the good they do they receive the punishment of malefactors, but even then they rejoice, as though receiving the gift of life. They are attacked by the Jews as aliens, they are persecuted by the Greeks, yet no one can explain the reason for this hatred… Christians love those who hate them just as the soul loves the body and all its members despite the body’s hatred. It is by the soul, enclosed within the body, that the body is held together, and similarly, it is by the Christians, detained in the world as in a prison, that the world is held together. The soul, though immortal, has a mortal dwelling place; and Christians also live for a time amidst perishable things, while awaiting the freedom from change and decay that will be theirs in heaven. As the soul benefits from the deprivation of food and drink, so Christians flourish under persecution. Such is the Christian’s lofty and divinely appointed function, from which he is not permitted to excuse himself. Amen Lijepo je što postojiš 4 m · Kada je metak pogodio moje srce, nisam umro. Umro sam kada sam vidio tko je pucao. Tomislav Ivančić 7 m · [GENERACIJA DUHA SVETOGA] ”Ajmo biti generacija Duha Svetoga, trijezna, mirna, razumna generacija. Duh Sveti ti pomaže u bitkama i borbama. On je Tješitelj, Iscjelitelj, Ravnatelj, Ljubitelj čovjeka. On je čovjekova sloboda, mir. U njemu vidimo tko smo, kamo idemo, odakle Smo. Sve je u Duhu.” (Od Uskrsa do Duhova) Foto: Laudato – koncert Progledaj srcem https://l.facebook.com/l.php… services/liturgy/saints/2008/ns_lit_doc_20081012_verena_en.html?fbclid=IwAR259_9kOGfc00SBV-BFsfZAv7ShqD2c7YvW5vgAUwf8ekF68sXHQpGAVcU https://www.medjugorje-info.com/…/primite-blagoslov-oca…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: